Verslag stadsgesprekken over de wijkverenigingen van Bolsward

Verslag stadsgesprekken over de wijkverenigingen van Bolsward

Op 15 mei werd in het Marne college van Bolsward een stadsgesprek gehouden met en over de verschillende wijkverenigingen. Deze avond werd georganiseerd door Platform Bolsward. Namens de gemeente waren Jan Witteveen en Sjaak Galama aanwezig.

Verslag bijeenkomst

Na een korte voorstelronde waarin aanwezigen wordt gevraagd om de presentielijst te tekenen en
op de kaart van Bolsward – meegebracht door Jan Witteveen die namens de gemeente aanwezig is –
aan te geven in welke wijk ze wonen en welk stukje Bolsward daar volgens hen toe behoort, begint
Daniel met het uiteenzetten van het programma van de avond.
Er wordt vastgesteld dat Bolsward ooit bestond uit zeven wijkverenigingen en dat er nu op de oproep
van Daniel slechts 5 reacties zijn gekomen. Overige aanwezigen zijn er vooral uit belangstelling en
hebben de oproep in het Bolswards Nieuwsblad gelezen. Het is moeilijk gebleken om mensen uit de
wijken te benaderen omdat vele mailadressen niet meer werken. Een aantal verenigingen zijn
opgedoekt of er zijn wisselingen in besturen geweest en niet alle adressen en personen zijn te
achterhalen.

Platform wil vanavond in gesprek met de vertegenwoordigers van de wijken.

Stand van zaken : actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen in Bolsward.
Sjoerd IJdema van Platform Bolsward legt uit dat de laatste kavel op het industrieterrein is verkocht en dat ook plan Hartwerdervaart is volgebouwd. Nu kijkt met naar nieuwe locaties. Eén van de aangewezen
plekken is buiten de Twibaksdyk, tussen industrieterrein de Ward en Half- Hichtum van boer
Bos.

Dit zou ook mogelijk de plaats van het busstation worden en ligt dicht bij de school. Ook is
zo Bolsward weer ‘rond’ aan alle kanten van de kaart. De andere locatie is buiten de Ugolaan,
nieuwe rondweg, tussen grofweg Ugoklooster en het voormalige pand van de woningstichting
bij de rotonde, hier is sprake van de bouw van de ecowijk. De exacte locatie is nog niet bekend.

De rol van de wijkverenigingen
Wat is op dit moment de rol van de wijkverenigingen? Aan de hand van vragen en stellingen werd de
aanwezigen gevraagd op een groot vel papier aan te geven:
– Is er in uw wijk een vereniging actief of is er een vast aanspreekpunt?
– Worden er op structurele basis bijeenkomsten georganiseerd? Zo ja, welke zoal?

Daarnaast werd gevraagd aan de groepen

1. Wat is de rol van de wijkverenigingen?
Algemeen belang dienen, sociaal verbinden, verbinden met ouderen, jeugd en alleenstaanden,
verbindende factor tussen wijkbewoners, sociale functie en verbinding tussen de wijk en de
gemeente SWF, ontspanning
2. Wat heeft een goede wijkvereniging nodig?
Fugelkrite: Enthousiast en betrokken bestuursleden, betrokken buurtbewoners, vrijwilligers, goede
contacten in de stad,
De Ward : actieve leden en een aanspreekpunt richting gemeente,
N.B.V. : bestuur, armslag en visie
Eekwerd: mensen die wiets willen en kunnen organiseren Ruimte om iets te organiseren, er zijn twe
scholen, een sporthal en Huylckenstein, daar kan gebruik van worden gemaakt.
Plan noord: goed bestuur en actief betrokken leden, geld
3. Wat kan een wijkvereniging zelf?

Fugelkrite: leuke activiteiten organiseren, contact met de gemeente onderhouden
De Ward: activiteiten organiseren, vinger aan de pols in de wijk, signalerende rol mbt de omgeving,
contact met de wijkagent
N.B.V. : activiteiten
Eekwerd: eerder genoemde punten
Plan noord: activiteiten organiseren samen met vrijwillgers

4. Wat heeft een wijkvereniging nodig van buitenaf en hoe?
Fugelkrite: subsidies, contactpersoon van de gemeente, buurt of wikgbouw (onbreekt helaas in deze
wijk)
De Ward: Informatie van gemeente, meepraten en meedenken, financiele middelen, klachtenportaal
N.B.V. : input van bewoners en steun van de gemeente. Behoefte aan vaste locatie. Integrale
wijkschouw met Patyna, wijkagent en gemeente.
Eekwerd: steun en advies van deskundigen om de buurtvereniging nieuw leven in te blazen, Een
nieuwe start maken, nadeel in de wijk is relatief groot aantal ouderen, misschien mogelijk om

Er wordt nog een aantal tips gegeven, zoals dat het zinvol is om als wijkverenigingen af en toe
bijelkaar te komen op zulk soort avonden. Men kan van elkaar leren en elkaar aanvullen. In een
aantal wijken is een enorme bestuurlijke ervaring, andere wijken hebben te maken met een bestuur
dat pas kort zitting heeft genomen.

Stellingen

Na het kort bespreken van wat door de aanwezigen op de papieren is geschreven poneren we een
aantal stellingen waarop men kan reageren. De volgende stellingen kwamen aan bod:
1. In de Bolswarder wijken is behoefte aan een gestructureerd bestuur dat optreedt als
wijvereniging en dat de bewoners vertegenwoordigt.
2. De activiteiten en sociale cohesie in de wijken zijn afhankelijk van de
wijkverenigingen.
3. Wijken kunnen heel goed vertegenwoordigd worden door actieve vrijwilligers en
hoeven niet in een bestuur te zitten.

De eerste en tweede stelling worden door de meeste aanwezigen onderschreven, maar naast de
wijkvereniging kan dit ook de sportclub zijn, de kerk of een andere verbindende factor.
Alle besturen geven aan dat het moeilijk is om mensen te krijgen voor in de besturen van de
vereniging. De persoonlijke benadering is de beste, maar dit is niet altijd eenvoudig te organiseren.
Voor de derde stelling wordt het volgende aangegeven: Er is met name behoefte aan een
aanspreekpunt richting de gemeente. Niet iedereen weet dat er vanuit de gemeente een vast
aanspreekpunt is voor wijken. Op dit moment wordt die functie ingevuld door Jan Witteveen. Het is
belangrijk om verenigd te zijn om een vuist te kunnen maken richting de gemeente.
Voor de gemeente is het niet wenselijk om allemaal losse individuen te spreken, beter is om met één
persoon namens de wijk of meerdere wijken te spreken. De mening van een bestuur of een
vereniging weegt zwaarder dan die van het individu.
Een aantal wijkverenigingen weten de juiste weg naar de wijkagent of de gemeente goed te vinden.
Er vindt in een aantal wijken een wijkschouw plaats, hier worden knelpunten besproken met een
afgevaardigde van de gemeente en vaak ook opgelost. Als het bestuur van een wijkvereniging hier
niet uitkomt, kan altijd een beroep gedaan worden op Jan en straks weer op Maaike, die hij
waarneemt i.v.m. zwangerschapsverlof.
Jan Witteveen geeft nog een voorbeeld van een gemeente waarin de vereniging via buurtapps met
benoemde buurtverbinders contact hebben. Zo is ook het contact tussen wijken onderling
gewaarborgd. Het zou een idee kunnen zijn voor de Bolswarder wijken.
Er is vanuit de gemeente een jaarlijkse bijdrage van €1000,- voor verenigingen beschikbaar.

Wijk Plan noord heeft een aantal jaar geleden op verzoek van de gemeente een visiestuk geschreven.
Dit is ook neergelegd bij de gemeente, maar men geeft aan dat er daarna niets mee is gebeurd. Sjaak
Galema geeft aan dat het vooral een ‘levend document’ moet zijn voor de vereniging zelf, dat het
handvatten geeft om bepaalde zaken structureel aan te pakken. Er is ondersteuning mogelijk vanuit
de gemeente op basis van de geschreven visie.
Visies van de wijken varieren van ‘een wijk zo leefbaar mogelijk maken’ tot een lijst van actiepunten
van bijvoorbeeld onderhoud (wijkschouw) of organiseren van activiteiten voor alle doelgroepen.
Een wijk als Plan noord, dat een zeer uitgebreid visiestuk heeft geschreven, merkt dat er vanuit de
gemeente geen reactie op is geweest. Hun visiestuk heeft wel gediend als voorbeeld voor het stuk
van de Fugelkrite. Op het moment dat de vereniging voelt dat er weinig mee gebeurt, is dat
frustrerend. In Zuid heeft men het gevoel dat er vooral veel gepraat is, maar weinig van de
opgestelde plannen zijn uitgevoerd. Dit is volgens aanwezigen ook de reden dat zo weinig mensen te
porren zijn voor een bestuursfunctie.
Door wisselingen van verantwoordelijke personen in de gemeente verdwijnen ook wel eens zaken.
Waar afspraken geen goede overdracht hebben, wordt het moeilijk om plannen uit te voeren. Dit
moet beter is de opdracht aan de gemeente.

Resumerend

De conclusie van de avond is dat daar waar de buurtvereniging wat kleiner en overzichtelijker is, hij
beter werkt. Er rijst ook de vraag hoeveel huizen volgens de gemeente eigenlijk een buurtvereniging
is? De wens om Plan Hartwerdervaart bij de Fugelkrite te voegen is om reden van de grootte ook nog
niet doorgevoerd. De Fugelkrite is met 400 huishoudens al een grote vereniging, maar draait prima.
Hartwerdervaart zou beter een zelfstandige vereniging kunnen starten. Bij kleine en overzichtelijke
verenigingen is de binding en de betrokkenheid van de leden groter.
Er zou een overzicht moeten komen van de wijkverenigingen op bijvoorbeeld de website van het
Platform. Via deze site zou men dan informatie over activiteiten en aanspreekpunten van elke wijk
kunnen opvragen. Nu is dat er niet.
Als er geen actieve buurtvereniging is, is het voor de bewoners van de wijken nu moeilijk om uit te
vinden waar je moet zijn met klachten of opmerkingen. Een telefoontje naar de gemeente levert
vaak niets op. Voorbeeld werd genoemd door het herplanten van bomen in Eekwerd. Iets dat na de
kap beloofd is. Het herplanten zou in overleg gebeuren, maar is zonder enige vorm van overleg
bepaald. Het is dus relevant dat men weet dat er namens de gemeente iemand is die dorpen en
wijken in de portefeuille heeft – nu in de persoon van Jan Witteveen- om te kunnen raadplegen.
Het zou goed zijn om eens per jaar, bijvoorbeeld op uitnodiging van het Platform met de
wijkverenigingen aan tafel te gaan om allerlei onderwerpen te bespreken. Hier zou bijvoorbeeld de
Miljeuwurkgroep ook bij aan kunnen sluiten. Het koepel dat er ooit was (boven de verenigingen een
verzameling mensen uit elke wijk) is weg, het is misschien toch wenselijk dit opnieuw leven in te
blazen.

Het is goed om ook zaken als groen in de wijk, leefbaarheid en biodiversiteit te bespreken met de
wijken. Obe van der Meer zou hier later graag nog een keer over in gesprek willen. Hij constateert op
zijn rondes door de stad een verarming van de flora. Hij maakt zich zorgen over de verstening van
stadstuinen en het verdwijnen van een groot aantal soorten planten en bloemen. Obe heeft
hiervoor e.e.a. op papier gezet.

Platform Bolsward koppelt onderstaande vragen terug aan de gemeente.
Wat is het vervolg van deze avond?
Wat vindt de gemeente een wijk? Hoe groot is deze en welke activiteiten horen daarbij? We gaan deze vraag aan de gemeente stellen en laten weten of er wat uit is gekomen

Laat een reactie achter
  • * Uw reactie wordt geplaatst na goedkeuring