100 Bolswarders praten mee over toekomst stad

100 Bolswarders praten mee over toekomst stad

Stadhuis Bolsward. Zaterdag 1 oktober, einde middag. De deur staat open. Iedereen is welkom. De hapjes staan op tafel. De glazen staan klaar. Maar het gaat natuurlijk niet om de gezelligheid, nou ja, niet in eerste instantie. Het gaat om het geven van informatie over onderwerpen die de hele stad aangaan en het praten met inwoners daarover. Het is de eerste speed date-middag van Platform Bolsward. Van alles passeert de revue.
Per onderwerp worden de aanwezigen in twintig minuten bijgepraat. Ieder wordt uitgenodigd zijn of haar visie daarop te geven en te komen met ideeën.
Ruim honderd Bolswarders schuifelen van de ene zaaltje naar het andere. Een overzicht van de actuele stand van zaken:

Herinrichting binnenstad

Eigenlijk zijn alle deelnemers unaniem in hun mening: autoluw maken die binnenstad. In elk geval geen vrachtauto´s en bussen meer. Oplossing die daarvoor aangedragen wordt: slechts op bepaalde tijden laden en lossen toestaan. Ander idee: vanuit het nieuwe busstation elektrische busjes laten rijden die bedrijven van daaruit bevoorraden.

Veel van de aanwezigen blijken voorstander van eenrichtingsverkeer in de binnenstad. Daarnaast ziet men graag dat het parkeren verder gereguleerd wordt. Bolsward is natuurlijk een koopstad. Bezoekers die langer willen parkeren zouden net buiten het centrum moeten kunnen parkeren.

Punt waar verder iedereen het over eens is: de cultuurhistorische waarden en kwaliteiten van de stad moeten worden behouden en waar mogelijk worden versterkt.
Graag meer ruimte voor voetgangers (ook voor mensen met beperkingen). Meer ruimte voor fietsers. Meer ruimte voor terrassen. Leegstand is iedereen een doorn in het oog. Alsjeblieft, zorg zo snel mogelijk voor nieuwe invullingen.

Wat gaan wij als Platform hiermee doen? We zorgen dat er een compacte werkgroep gevormd wordt met daarin winkeliers, bewoners en vertegenwoordigers uit de industrie en horeca. Daarnaast vragen we de gemeente om een ambtenaar te benoemen die de werkgroep relevante informatie kan geven en helpt met het zoeken naar verkeerskundige oplossingen.

Verplaatsing busstation

Hoe staat het daarmee? De gemeente ziet het busstation het liefst verhuizen naar de Twibaksdyk. Het bestemmingsplan, dat de bouw mogelijk moet maken, ligt op dit moment bij de Raad van State. Na een uitspraak zijn er nog bezwaarprocedures tegen de omgevingsvergunning mogelijk. Het is dus nog even afwachten of en wanneer het busstation er komt.
Desondanks worden er tips gegeven voor de inrichting van het terrein: zorg voor genoeg fietsenrekken en ook voor faciliteiten voor elektrische fietsen. Toiletten en douches worden ook genoemd. En zorg dat de verkeerslichten goed afgesteld worden op de eventuele nieuwe situatie. Wij geven de wensen door aan de gemeente.

11Fountains (de elf fonteinen zeg maar)

Zoals bekend een project van KH2018. Elke stad krijgt haar eigen fontein. Mensen van Kulturele Haadstêd geven vanmiddag tekst en uitleg. De fontein van Bolsward wordt ontworpen door de Belgische kunstenaar Jan Creten (bekijk zijn werk op internet). Eén van de redenen waarom hij voor Bolsward geselecteerd is, is zijn jeugd in een katholiek milieu. De locatie? In verband met de herbestemming van het Stadhuis valt die plaats af. Er is nu gekozen voor het Broereplein. Alle aanwezigen kunnen zich vinden in die plek. Een goede reden om het plein een facelift te geven. ‘Als het plein maar zijn open karakter behoudt’, noteren we.
Hoe nu verder? Wij formeren een fonteincommissie die de ontwikkelingen rond de fontein in goede banen gaat leiden. Met daarin vertegenwoordigers van buurt, cultuurhistorie en horeca. De eerste vrijwilligers melden zich spontaan aan.
We kijken ook of we een kinderfontein-commissie in het leven kunnen roepen. Hun mening is natuurlijk belangrijk. Zij kijken immers het langst tegen de fontein aan.

Laatste nieuws: Kulturele Haadstêd wil over twee weken al het ontwerp van fontein presenteren. We zijn benieuwd.

Stadhuis

De plannen rond de herbestemming van het stadhuis zijn in een vergevorderd stadium. In de komende weken worden de eerste tekeningen van de architect verwacht. Er is vanuit de gemeente een flinke organisatie opgezet.
Vanuit de zaal klinkt de wens om meer openheid en communicatie. Het is te lang stil geweest. Niemand weet eigenlijk hoe het ervoor staat. Gelukkig is er nu Danielle Lokin. Zij is afkomstig uit de museale wereld en licht toe wat ruwweg de plannen zijn. Beide Bolswarder musea (Titus Brandsma en Gysbert Japicx) verhuizen naar het stadhuis. Wellicht komt ook de muziekschool er in. Daarnaast is het de bedoeling dat er horeca komt en er komt ook alle ruimte voor feesten, trouwerijen en andere evenementen.

Ook het gebied achter het stadhuis wordt in de ontwikkeling meegenomen. Tussen Kerkstraat en Wipstraat komt een brede doorsteek waaraan stijlvolle nieuwbouw komt. Daarin wordt het complete gemeentearchief van Sûdwest Fryslân ondergebracht, dat toegankelijk gemaakt wordt voor het publiek. De bedoeling is dat Bolsward het culturele centrum van de gemeente wordt.

Voor vrijwel iedereen zijn deze plannen nieuw. De een vraagt zich af of een archief niet wat oubollig is, anderen vragen of er ook rekening kan worden gehouden met de jeugd, met educatie en (amateur)kunst.

Hoe dan ook, op de omgevingstekening ziet het er veelbelovend uit. De plannen zijn nog niet in beton gegoten. Er is nog alle ruimte voor initiatief. Uitgangspunt is dat het stadhuis een bruisende plek moet worden in het hart van de stad.

Waterfront

Het Waterfront-project heeft als doel de faciliteiten in de grachten voor watersporttoeristen te verbeteren. Er wordt daarbij ook gedacht aan toeristen die met een sloep de stad bezoeken. Inmiddels kunnen de watersporters probleemloos aanmeren en meteen de stad intrekken.
Is er al een effect van de verbeterde voorzieningen zichtbaar? De projectleider geeft aan dat dit wel degelijk het geval is. Er komen meer watersporttoeristen langs dan voorheen en ze blijven langer hangen in de stad. Kortom, precies wat de bedoeling is. De projectleider krijgt van de bezoekers nog een aantal tips voor de boothelling. Zorg dat die ook voor elektrische boten te gebruiken is en plaats informatieborden langs de oevers van de Bolswarder vaarwegen. Bedoeling is dat het project nog dit jaar afgerond wordt.

Sporthart Bolsward

Sporthart Bolsward is een initiatief van vijf enthousiaste Bolswarder sporters. Vooralsnog het enige burgerinitiatief. De mensen achter Sporthart zien met lede ogen toe dat de sportverenigingen in de stad het steeds moeilijker hebben: Vrijwilligers zijn schaars. Geld is schaars. De sportfaciliteiten zijn schaars en niet op de toekomst voorbereid.
Ze zijn met elkaar in overleg gegaan en tot de conclusie gekomen dat het Bolwerk toe is aan een upgrading. Een groep van 35 vrijwilligers is vervolgens aan de slag gegaan met als resultaat dat de eerste schetsen van het nieuwe sportpark vandaag getoond kunnen worden.

De schetsen worden positief ontvangen. Her en der worden wat aandachtspunten genoemd die de initiatiefgroep toezegt in de volgende ontwerpen te zullen verwerken. Zo wordt het parkeren als probleem ervaren en moet er ruimte komen voor nieuwe sporten. Daarnaast wordt er geopperd dat het terrein veel efficiënter gebruikt kan worden en vraagt men zich af of er energie te besparen is door gebruik te maken van de restwarmte van het zwembad. Nog een tip: hou rekening met de omwonenden.

De getoonde tekening was een eerste schets. Op dit moment wordt de hand gelegd aan de volgende, die in november wordt besproken met de sportbestuurders. In december volgt een derde schets die weer wordt gepresenteerd aan de inwoners van Bolsward. Daarna start de volgende fase: van plan naar werkelijkheid.

Overigens, de afgelopen periode is veel meer en beter samengewerkt tussen de verschillende verenigingen dan voorheen. Dat levert meteen al voordeel op voor sporters en sportbestuurders. Laten we doorgaan op de ingeslagen weg.

Bolsward.nl

Een belangrijke actie die we snel willen oppakken is het ontwikkelen van de website Bolsward.nl. Daarover zijn we in gesprek met verschillende Bolswarders. We streven ernaar om de nieuwe of vernieuwde site, begin 2017 in ‘de lucht’ te hebben.

Tige dank

Platform Bolsward begint inmiddels te draaien. Klaas Toering, Klaas Sietse Spoelstra en Jan Kroon hebben zich sterk gemaakt in de voorbereidingsfase. Nu de opstart achter de rug is, hebben we afscheid van hen genomen. Ze hebben Bolsward vooruit geholpen. Alle drie hartelijk dank voor jullie inzet, enthousiasme en expertise. Tige tank.

Vragen en ideeën

Voor vragen, ideeën en aandachtspunten, die geheel Bolsward aangaan, kunt u voortaan contact opnemen met het Platform via , de individuele leden of de coördinator. Onze gegevens staan op onze site: www.platformbolsward.nl
De site is nog in opbouw, maar de algemene informatie staat er al op. Wilt u deze nieuwsbrief nog ‘ns nalezen of foto’s zien van de bijeenkomst kijk dan op de site.

En nu?

Ziezo, dat is het. Nu bent u weer op de hoogte. De komende maanden gaan we aan de slag met alles wat hierboven besproken is. Uiteraard nemen we al uw op- en aanmerkingen mee. We zien en spreken u graag weer. We zijn benieuwd naar uw frisse ideeën voor de stad. Bolsward vooruit! Tot de volgende keer.

Piebe Piebenga
Platform Bolsward

Laat een reactie achter
  • * Uw reactie wordt geplaatst na goedkeuring